Algemene Voorwaarden

Printen en opslaan als pdf

Algemene Voorwaarden voor het gebruik van Parship.be – versie 29.03.2019

Met de aanmelding als klant bij Parship (contractpartner is PE Digital GmbH, Speersort 10, D-20095 Hamburg, Duitsland) accepteert u de volgende Algemene Voorwaarden. Deze worden daarmee onderdeel van het contract.

Personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt mogen deze service niet gebruiken. Ook het gebruik van deze service voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Als u de Algemene Voorwaarden niet accepteert, kunt u zich niet aanmelden.

Verlenging:

De overeenkomst wordt automatisch verlengd met de betreffende contractueel overeengekomen looptijd, voor zover de klant zijn overeenkomst niet minstens 7 kalenderdagen voor het einde van de oorspronkelijke duur opzegt. Bij de eerste bestelling wordt de klant bij de ontvangst van de bestelbevestiging geïnformeerd over de betreffende looptijd, de einddatum van de dienst en de duur van de verlenging bij niet tijdige opzegging. De opzegging is slechts geldig als deze in uitdrukkelijke, geschreven vorm plaatsvindt (brief, fax of e-mail) (contactgegevens in paragraaf 5.3). In de eerste twee weken na verlenging van de overeenkomst heeft de klant de mogelijkheid om de Parship-test opnieuw te maken en het nieuwe persoonlijkheidsrapport als pdf per e-mail te ontvangen. Na verlenging van de oorspronkelijke duur kan de klant de overeenkomst op elk ogenblik zonder vergoeding opzeggen met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden.

Herroepingsrecht:

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen (bv. schriftelijk per post: PE Digital GmbH, - Klantenservice Parship België -, Speersort 10, D-20095 Hamburg, Duitsland, of per fax: +49 (0) 40 46 00 26-178, of per e-mail: [email protected]). U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier (http://www.parship.com/web/Modelformulier-voor-herroeping_be.pdf) voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping:

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Einde van de informatie over het herroepingsrecht


Uitsluiting van herroeping voor kopers van het persoonlijkheidrapport: In het geval van de enige aankoop van het persoonlijkheidrapport (het rapport wordt geleverd als pdf-bestand en is dus digitale inhoud), vervalt het herroepingsrecht als wij het contract met uw uitdrukkelijke toestemming beginnen na te komen en u ons hebt bevestigd dat u uw herroepingsrecht met betrekking tot de digitale inhoud verliest door uw toestemming bij het begin van de uitvoering van het contract.

Voor een ondubbelzinnige identificatie wordt de klant aangeraden de volgende twee gegevens in zijn herroepingsbericht op te nemen: (1) Het bij Parship geregistreerde e-mailadres, of de Parship-code, en (2) Het Service wachtwoord.

1. Onderwerp van de overeenkomst


1.1 Tijdens de looptijd van de overeenkomst biedt Parship haar klanten toegang tot een online database aan, die hen in staat stelt elkaar te leren kennen (hierna de "Parship-service" genoemd). Deze Parship-service is uitsluitend beschikbaar via mobiele apps voor IOS- en Android-apparaten (of meer besturingssystemen in de toekomst) of via internet, en houdt zowel gratis diensten in, als diensten die tegen betaling beschikbaar zijn.


1.2 De online database van Parship bevat zogenaamde profielen, die worden voorzien van foto's en informatie van geregistreerde klanten. Welke gegevens in deze context worden verzameld en hoe deze zichtbaar zijn voor andere klanten, is te vinden in het privacybeleid. Parship biedt zijn diensten aan in de landen die op de website worden getoond en maakt een landelijke zoekactie en contact mogelijk.


1.3 Onderwerp van de overeenkomst is uitdrukkelijk niet de huwelijksbemiddeling of een dienst van enige soort die tot doel heeft tot een huwelijk te leiden.

2. Toegang/totstandkoming van de overeenkomst


2.1 Voor toegang tot het gebruik van de Parship-service is registratie vereist. Hiervoor heeft de klant een e-mailadres nodig en een zelfgekozen wachtwoord. Een Parship-code (pseudoniem) wordt door Parship automatisch voor de klant aangemaakt.


2.2 Door de registratie ontstaat een kosteloze overeenkomst tussen Parship en de aangemelde klant, die onderworpen is aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.


2.3 Na de registratie biedt Parship de klant ook verschillende diensten tegen betaling aan. De contractuele basis voor deze diensten zijn deze Algemene Voorwaarden. De klant wordt voor het afsluiten van een overeenkomst met betalingsverplichting over de inhoud van de betreffende dienst, over de prijs en over de betalingsvoorwaarden geïnformeerd. Door het klikken op de knop "Kopen" verklaart de klant dat hij een overeenkomst met betrekking tot de door hem geselecteerde dienst met betalingsverplichting wenst. De overeenkomst ontstaat door de bevestiging van de bestelling door Parship, via e-mail.

3. Kosteloze en betaalde diensten


3.1 Bij Parship is de registratie gratis. Hierop volgend beantwoordt de klant een volgens psychologische criteria opgebouwd, wetenschappelijk gefundeerd vragenformulier; de Parship-test. Op basis van de testresultaten en omvangrijke statistische vergelijkingsgegevens werkt Parship automatisch een individueel persoonlijkheidsprofiel van de klant uit. Het op de testresultaten gebaseerde persoonlijkheidsprofiel van de klant wordt in de Parship-database opgenomen. Het persoonlijkheidsprofiel van de klant wordt automatisch met de profielen van andere Parship-klanten vergeleken, op basis van statistische vergelijkingsgegevens die het mogelijk maken uitspraken te doen over de compatibiliteit (verenigbaarheid) van de met de Parship-test vastgestelde karaktereigenschappen van afzonderlijke klanten. Hierop voortbouwend, ontvangt de klant kosteloze partnervoorstellen in een online lijst evenals per e-mail, die afzonderlijk in een geanonimiseerd profiel (Profiel en bijpassend resultaat) met niet-herkende foto's voorgesteld worden. Met dit gratis lidmaatschap (ook wel basislidmaatschap genoemd) is het voor de klant mogelijk om vooraf gedefinieerde berichten te verzenden (bijvoorbeeld een lach, enz.). De functie van het verzenden van vrije tekstberichten en het lezen van dergelijke vrije tekstberichten is beperkt tijdens het gratis lidmaatschap.


3.2 In het kader van de betaalde diensten ontvangt de klant online en per e-mail bij het afsluiten van het zogenaamde Premium-Lidmaatschap volgens zijn zoekcriteria voortdurend bijgewerkte partnervoorstellen. Deze lijst met voorstellen wordt continu bijgewerkt, rekening houdend met nieuw toegevoegde klanten. Bovendien biedt Parship onbeperkt contactopname tussen de klanten na wederzijdse instemming in onbeperkte vorm. Als contactopname in de zin van de overeenkomst wordt ook gerekend het antwoorden op de contactwens van een andere klant, of het lezen daarvan. Parship levert de klant een gedetailleerde analyse van de persoonlijkheidstest online in zijn profiel en in de vorm van een uitgebreid persoonlijkheidsrapport. Het persoonlijkheidsrapport wordt de klant als pdf-bestand per e-mail ter beschikking gesteld. De klant heeft ook de mogelijkheid om zijn/haar persoonlijkheidsrapport los te bestellen.


3.3 Verdere betaalde diensten worden in hun afzonderlijke en actuele omvang in de rubriek "Lidmaatschap" gedetailleerd. Hier bevindt zich ook een uitleg over de contactgarantie, die Parship afhankelijk van het gekozen product biedt.


3.4 De Parship-Service is 24 uur, zeven dagen per week, met een graad van 99,5% per jaar beschikbaar. Uitzondering hierop zijn uitval door onderhoud en software-updates, alsmede uitval door technische of andere problemen, die niet onder de controle van Parship vallen (door overmacht, door schuld van derden, etc.). Om de Parship-service in volle omvang te kunnen gebruiken, moet de klant de nieuwste (browser-)technologieën gebruiken, dan wel het gebruik daarvan op zijn computer mogelijk te maken (bijv. het activeren van javascript, cookies, pop-ups). Bij het gebruik van oudere of niet algemeen gebruikte technologie, kan het zijn dat de klant de diensten van Parship slechts beperkt kan gebruiken.

4. Privacy Policy


De Privacy Policy van Parship vindt u hier:
https://www.parship.be/privacypolicy/.

5. Opzegging


5.1 De klant heeft te allen tijde het recht om de overeenkomst tot een kosteloos lidmaatschap per direct op te zeggen. Een kosteloos lidmaatschap kan worden opgezegd door het aanklikken van de link "Profiel verwijderen" in de rubriek "Mijn Profiel" / "Gegevens & instellingen" / "Profielstatus" en het bevestigen van de verwijdering door het invoeren van het zelfgekozen wachtwoord.


5.2 De opzegging van het betaalde lidmaatschap ("Premium-lidmaatschap") is te richten aan:


Per post:

PE Digital GmbH
- Klantenservice Parship België -
Speersort 10
D-20095 Hamburg
Duitsland


Per fax:
+49 (0)40 4600 26 178


Per e-mail:
[email protected]


Voor een ondubbelzinnige identificatie wordt de klant aangeraden de volgende twee gegevens in zijn opzegging op te nemen:

(1) Het bij Parship geregistreerde e-mailadres, of de Parship-code, en
(2) Het Service wachtwoord.

De opzegging van het betaalde lidmaatschap heeft niet automatisch de opzegging van het gratis lidmaatschap tot gevolg. Hiervoor wordt naar artikel 5.1 verwezen.

6. Aansprakelijkheid van Parship


6.1 Parship kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor foute informatie in de aanmeldingen en/of vragenlijsten van de klant. Hieruit volgt dat Parship geen aansprakelijkheid kan accepteren voor de juistheid van de resultaten van de persoonlijkheidstest en de inhoud van het op basis daarvan opgestelde persoonlijkheidsrapport.


6.2 Parship is alleen het streven naar een contactbemiddeling verschuldigd, niet het succes. Parship biedt alleen de technische voorzieningen, die - onder de in paragraaf 3 vastgelegde voorwaarden – in het algemeen het leggen van contact mogelijk maken.


6.3 Parship accepteert bovendien geen aansprakelijkheid voor het eventuele misbruik van informatie. Het is mogelijk dat klanten de Parship-service ondanks het verbod op ontoelaatbare of onrechtmatige wijze gebruiken. Voor een zodanig ontoelaatbaar of onrechtmatig gebruik is elke aansprakelijkheid van Parship uitgesloten. Parship is ook niet aansprakelijkheid voor misbruik door derden van informatie die de klant zelf voor die derden toegankelijk gemaakt heeft.


6.4 Parship garandeert niet de correcte werking op elk moment resp. de ononderbroken bruikbaarheid resp. bereikbaarheid van de service. In het bijzonder is Parship niet aansprakelijk voor storingen in de kwaliteit van de toegang tot de service door overmacht of door gebeurtenissen, waarvoor Parship niet verantwoordelijk is. Verder is Parship niet aansprakelijk voor de onbevoegde verwerving van kennis door derden van persoonlijke gegevens van klanten (bijv. door een onbevoegde toegang van "hackers" tot de database).

7. Verantwoordelijkheid en plichten van de klant


7.1 7.1 De klant is gehouden de aan Parship verschuldigde bedragen tijdig te voldoen. Indien de afnemer meer dan twee achtereenvolgende termijnen in gebreke blijft, worden alle tot het einde van de termijn openstaande termijnen onmiddellijk opeisbaar.


7.2 De klant alleen is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn aanmelding en daarmee voor de informatie die hij over zichzelf opgeeft. De klant verzekert, dat de opgegeven gegevens naar waarheid zijn en hem persoonlijk beschrijven. Opzettelijke en/of met oneerlijke bedoelingen opgegeven valse gegevens kunnen civielrechtelijke stappen tot gevolg hebben.


7.3 De klant verzekert verder dat hij de Parship-service uitsluitend voor private doeleinden gebruikt, geen zakelijke bedoelingen heeft en de aan hem toevertrouwde gegevens van derden niet gebruikt voor commerciële- of reclamedoeleinden. Het is niet toegestaan, de gegevens van andere klanten systematisch uit te lezen (bijv. door middel van software of het simpelweg kopiëren van gegevens), om ze buiten de dienst van Parship om te gebruiken. Het is in zoverre ook verboden computerprogramma's te gebruiken voor het automatisch uitlezen van gegevens, zoals bijvoorbeeld crawlers.


7.4 De klant verplicht zich, om Parship te vrijwaren van elk soort rechtsvordering, schade, derving of financiële vordering, die door zijn aanmelding en/of deelname aan deze service zou kunnen ontstaan, voorzover de klant verwijtbaar gehandeld heeft. In het bijzonder verplicht de klant zich ertoe om Parship te vrijwaren van elke aansprakelijkheid en alle verplichtingen, kosten en eisen, die ontstaan uit schade wegens laster, belediging, schending van persoonlijkheidsrechten, wegens uitval van diensten voor andere klanten, schending van deze Algemene Voorwaarden, wegens de schending van intellectueel eigendom of andere rechten.


7.5 De klant is verplicht om e-mails en andere berichten vertrouwelijk te behandelen en deze niet zonder toestemming van hun auteur voor derden toegankelijk te maken. Hetzelfde geldt voor namen, telefoon- en faxnummers, woon-, e-mailadressen, URL's of andere persoonlijke gegevens van andere klanten.


7.6 De klant verklaart zich bereid om Parship onmiddellijk op de hoogte te brengen als hij wegens de totstandkoming van een partnerschap of uit andere gronden niet meer geïnteresseerd is in partnervoorstellen of als hij niet meer beschikbaar wil zijn als partnervoorstel voor andere klanten.


7.7 De klant wordt verzocht om de voor hem ingekomen berichten met regelmatige en redelijke tussenpozen op te roepen en naar behoefte op de eigen pc of ander opslagmedium te archiveren. Parship heeft het recht om de in de account van de klant opgeslagen berichten na verloop van 12 maanden na verzending resp. ontvangst zonder nader bericht te wissen. Bij een gratis lidmaatschap worden alle gegeven verwijderd 24 maanden na de laatste login van de klant.


7.8 Verder verplicht de klant zich om de service niet te misbruiken, met name

  • Geen teksten of foto's te verspreiden die in strijd zijn met de goede zeden, dan wel obsceen, pornografisch, of links- dan wel rechts-radicaal zijn.
  • via de service geen belasterend, aanstootgevend of op andere wijze onrechtmatig materiaal of zodanige informatie te verspreiden;
  • andere personen niet te bedreigen, te hinderen of de rechten van derden te schenden;
  • er geen gegevens op te zetten dieeen virus bevatten (geïnfecteerde software) of software of ander materiaal bevatten dat auteursrechtelijk beschermd is, tenzij de klant de rechten daarop heeft of de vereiste toestemming;
  • de service niet op een wijze te gebruiken, die beschikbaarheid van het aanbod voor andere klanten nadelig beïnvloedt;
  • geen e–mails te onderscheppen en ook niet te proberen ze te onderscheppen;
  • e-mails aan klanten met geen ander doel als de communicatie te versturen en vooral het aanprijzen of aanbieden van artikelen of diensten aan andere klanten na te laten (met uitzondering van het geval dat dit uitdrukkelijk door Parship is toegestaan);
  • geen kettingbrieven te versturen;
  • geen berichten te verzenden, die een commercieel doel dienen;
  • in de persoonsbeschrijving geen namen, adressen, telefoon- of faxnummers, e-mailadressen etc. te noemen, voor zover deze gegevens niet uitdrukkelijk vereist worden.

7.9 Niet-naleving van een van de in paragraaf 7.8 genoemde gedragsverplichtingen kan de volgende sancties met zich meebrengen: de eis om stelling te nemen bij een verdenking van overtreding van het contract / de wet, de blokkering van het gebruik tot de opheldering van de situatie (met name bij meerdere klachten van andere klanten), de waarschuwing van een klant, beperkingen van het gebruik van toepassingen in de Parship-service, het deels wissen van inhouden. De niet-naleving van de in paragraaf 7.8 genoemde verplichtingen kan voorts zowel tot onmiddellijke ontbinding van de gebruiksovereenkomst leiden als tot civiel- en strafrechtelijke gevolgen voor de klant zelf. Blokkering van toegang verandert niets aan de betalingsverplichting voor de aangevraagde diensten.

8. Communicatie


Parship is een online service. Als zodanig communiceert Parship met zijn klanten via het Parship platform in de ingelogde status of per e-mail (bijv. het verzenden van suggesties van partners, persoonlijkheidsrapport, contractbevestiging en facturen / herinneringen). Fax- en postcommunicatie is mogelijk, wat betreft kwesties als contractafsluiting, betaling of gecodeerde e-mailcommunicatie. Voor de levering van de hoofddiensten (de online datingservice) en de sluiting van het contract zelf, zijn de fax en postcommunicatie uitgesloten. Voor de correcte identificatie en ter bescherming tegen misbruik is het vereist dat de klant in zijn mededelingen de volgende twee gegevens vermeldt:


(1) Het bij Parship geregistreerde e-mailadres, of de Parship-code, en
(2) Het Service wachtwoord.


Parship-code en Service wachtwoord worden bij het begin van het lidmaatschap aan de klant meegedeeld en kunnen door hem op elk moment in het gebied "Mijn Profiel" / "Gegevens & instellingen" ingezien worden.

9. Gebruiks- en auteursrechten


Parship heeft in de verhouding met de klant het exclusieve eigendom van de vermenigvuldigings-, verspreidings-, verwerkings- en alle auteursrechten evenals het recht van immateriële overdracht en weergave van de Parship-website en de daarin opgenomen inhoud. Het gebruik van alle programma's en de daarin opgenomen inhoud, materialen en merken- en handelsnamen is uitsluitend toegestaan voor de in deze Algemene Voorwaarden genoemde doelen.

10. Toepasselijk recht en onlinegeschillenbeslechting


Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst. De onlinegeschillenbeslechting is via de volgende link te bereiken (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.adr.show&reload=false). Parship wil er op wijzen dat Parship niet aan dergelijke procedures ter onlinegeschillenbeslechting deelneemt. Een wettelijke verplichting bestaat niet in deze.

11. Overig


11.1 Parship heeft het recht om derde dienstverleners en uitvoerenden opdracht te geven tot leveren van delen van diensten of alle diensten, voor zover voor de klant hierdoor geen nadelen ontstaan.


11.2 Mocht een bepaling van de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden ongeldig zijn of worden of mocht de overeenkomst onvolledig zijn, dan worden de overige bepalingen in de overeenkomst hierdoor niet aangetast.


11.3 De taal van de overeenkomst is Nederlands.


11.4 De klant kan de actueel geldige Algemene Voorwaarden te allen tijde kosteloos downloaden als pdf-bestand.


11.5 In het kader van de totstandkoming van de overeenkomst vindt er geen automatische opslag van de tekst van de overeenkomst plaats door Parship. De klant wordt daarom verzocht om de op het tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst geldige, op de website van Parship toegankelijke overeenkomsttekst op zijn harde schijf op te slaan of op een andere manier te archiveren.


11.6 Verantwoordelijk voor de inhoud van de service is PE Digital GmbH, Speersort 10, D-20095 Hamburg, Duitsland, vertegenwoordigd door zijn CEO.

Printen en opslaan als pdf

Gratis aanmelden en testen Gratis aanmelden

Ik ben

Ik zoek

Geef uw geslacht aan
Dit e-mailadres kunnen we helaas niet verwerken. Geeft u alstublieft een ander e-mailadres aan.
Maak een persoonlijk wachtwoord aan
Uw wachtwoord voldoet niet aan de voorwaarden.
De Algemene voorwaarden en de privacyverklaring zijn van toepassing. Met een gratis lidmaatschap ontvangt u via e-mail regelmatig aanbiedingen voor het betaalde lidmaatschap en andere producten van PE Digital GmbH (op elk moment opzegbaar).
Error with static Resources (Error: 418)